Kulturminnekompetanse

Hva gjør vi?

Kulturminnerapport - et offentlig krav

Ved utarbeidelse av konsekvensutredninger og reguleringsplaner etter Plan og bygningsloven og ved alle større utbyggingsprosjekter, skal konsekvenser for kulturmiljø, kulturminner og historiske miljøer utredes. Det gjør vi ved å levere en samlet dokumentasjonsrapport, som deretter kan følge den videre saksgangen for prosjektet. Vi tar oppdrag fra hele Norge og rapporten tar hensyn til gjeldende relevante lokale og nasjonale retningslinjer og lovgiving.


Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (Lov om kulturminner §2). 


Våre rapporter blir utarbeidet etter bestilling fra oppdragsgiver og vil følge de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer, men vi legger stor vekt på selvstendighet i arbeidet og upartiskhet i framstillingen.

En kulturminnerapport krever spesialkunnskap på mange områder, som eksempelvis arkitekturhistorie, arkeologi og historie. Dersom du ikke vet hvem som har oversikt over forvaltningsnivåene når det gjelder kulturminner eller hvilke arkiver som oppbevarer den historiske dokumentasjonen du trenger - da skal du kontakte oss. Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.

Avhengig av den geografiske plasseringen til området som skal utredes, kan en kulturminnerapport inneholde informasjon om kulturmiljøet fra steinalder frem til nåtid. Rapporten presenterer den tilgjengelige kunnskap om områdets kulturhistorie og utvikling, og diskuterer i hvilken grad det planlagte prosjektet vil ha innvirkning på bevaringen og verdien av eksisterende kulturminner, i tillegg til en mulig vurdering av tomtens egnethet for det planlagte formål og eventuelt hvilke hensyn som bør tas.

Hver kommune - en kulturminneplan

Det er et offentlig krav at hver kommune skal ha sin egen kulturminneplan. Riksantikvaren beskriver kommunale kulturminneplaner som "kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida."

Mange kommuner har ferdigstilt arbeidet med sine kulturminneplaner, mens for andre er arbeidet pågående og for andre kommuner igjen, er arbeidet med å utarbeide en kulturminneplan fremdeles forestående. Kulturminneplaner skal, blant annet, innbefatte en kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, noe som krever registrering, samt en beskrivelse, vurdering og tolkning av disse. Dette er arbeid som krever spesialkompetanse som vi besitter. Trenger din kommune assistanse i arbeidet med å utarbeide en kulturminneplan, ta kontakt og vi vil sørge for at grunnarbeidet for kulturminneplanen utføres med den presisjon og kompetanse som kreves. 

Historisk utforskning - privatperson, bedrift eller offentlig

Det kan være mange grunner til at det er ønskelig å utforske historien til noe eller noen: En bedrift eller institusjon skal markere et jubileum; en bygd eller tettsted øsnker å kartlegge sin historie; en person vil utforske sin egen familiebakgrunn og mye mer. Uansett hva eller hvorfor, ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe.   

Foredrag - kulturminner, historie, arkeologi

Vi har mye erfaring med å holde foredrag om diverse tema. Ta kontakt hvis du er interessert i et foredrag som kan relaterse til kulturminner, historie eller arkeologi. Vi tar gjerne i mot konkrete foredragsideer eller generelle forespørsler. Uansett, vi gjør forberedelsene slik at publikum får en god foredragsopplevelse. 

Skulle tematikken kreve kunnskap som ligger utenfor vår ekspertise, vil vi gjøre det vi kan for å finne riktig person for oppdraget.